Küçük Şeyler Büyüğe Delil

Küçük şeyler büyük şeylerle merbuttur. 
Sivrisinek gözünü halk eyleyendir mutlaka, güneşi, hem Kehkeşi halk eylemiş.Pirenin midesini tanzim edendir mutlaka, Manzume-i Şemsiyeyi nazm eylemiş.Gözde rü’yet, midede hem ihtiyacı derc edendir mutlaka, semâ gözüne ziyâ sürmesi çekmiş, zemin yüzüne gıdâ sofrası sermiş. (Lemeât)


Sivirsineğin gözünü yaratan güneşi ve de Samanyolu galaksisini de O yaratmıştır.


Çünkü sivrisineğin gözünün görebilmesi için güneşe ihtiyaç vardır.Güneş için ise Samanyolu galaksisinin yaratılması gerekir.Samanyolu galaksisi ve içersine yerleştirilen güneş kimin irâdesi ve kudreti ile yaratılmış ise sivrisineği de o yaratmıştır.Çünkü sivrisineğin gözünün görmesinin zarûreti bütün kâinatın tasarrufuna sahip olunmasını i’cab eder.


Yine pirenin midesinin ihtiyacı için güneş sisteminin işlemesi ve halk edilmesi zarûrettir. Pirenin midesi gıda istiyor. O gıdaların yaratılması için güneş sisteminin muntazaman yaratılıp işletilmesi gerekiyor ki pirenin midesinin ihtiyacı halk edilsin.


Göze görmeyi, mideye ise taamlar ihtiyacını derc eden ve bu ihtiyaçları veren, bilen ve göğün yüzüne güneşi,zemin yüzüne gıda sofralarını kuran aynı kudrettir. O(cc)’nun kudreti her şeyi kuşatmıştır. 

 Kâinatın nazmında büyük bir i’caz var

Kâinatın gör ki telifinde bir i’caz var. Ger bütün esbab-ı tabiiye bi’l-farzı’l-muhal ola herbiri muktedir bir fâil-i muhtar,
O i’câza karşı nihayet acz ile bil’imtisal ederek secde ki: “Sen her türlü noksandan münezzehsin. Bizde hiçbir kudret yoktur. Ey Rabbimiz, celâl ve ezelî kudret sahibi olan Sensin
.”(Lemeât)

Kâinat bir kitap gibi,bir kâside gibi yazılmış,nazmında bir mûcîze var.Bu kâinat kitabının telifinde i’caz var.


Eğer bütün tabiatta bulunan toprak,su,madde gibi sebepler bilfarzımuhal (olması imkansız, ama varsayalım ki..) her biri muktedir,güçlü istediğini yapabilen konumda olasalar; O i’caza karşı ya’ni kâinat kitabındaki nazım ve telifindeki i’caza karşı nihayet derecede “bilimtisâl” tutunarak, Allah’ın kudretine boyun eğerek secde eder ve:”Sen her türlü noksandan münezzehsin. Bizde hiçbir kudret yoktur. Ey Rabbimiz, celâl ve ezelî kudret sahibi olan Sensin.” diyerek inkıyat ederler.

Bâkî ÇİMİÇ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir