Nûrdan Tefeyyüzlerim-4

Biz Allah’ın emriyle, emredileni rızâ-i ilâhiyle yapmakla vazîfedarız. Muvaffak etmek ve etmemek Allah’ın vazîfesidir. Biz ona karışmayız.

Niçin vazîfemiz olmayan işlere karışarak Cenâb-ı Hakkın vazîfesine karışıyoruz? Yoksa i’timâd mı edemiyoruz? İmân tevhidi ve teslimi istiyor!

Mü’min sırr-ı îmânla, teslimiyet ve tevekkülle mükelleftir. Gerisini düşünmesi bile vazîfesi değildir. Yoksa harekâtı sırr-ı ihlâsa huhaliftir.

Rızâ-i ilâhiye mazhâr olan kul, hakîkî maksûda ulaşmış demketir. Zaten ihlâs-ı tâmme de bunu gerektirir. Ön şartsız îmân ve sırr-ı teslimiyet!

Risâle-i Nûr eserleri kendi kendini şerhve îzâh eden eserlerdir. Onun için her bir mes’eleyi faklı yerlerden tekemmül ettirebiliriz. Ha gayret!

Risâle-i Nûr eserleri sarmal bir metod ta’kîb ediyor. Bütün Külliyat birbiriyle sarmal şekilde bağlanmış. Üstâd farkıl yerlere atıf yapıyor.

Risâle-i Nûrlar gül goncası gibi. Her okuyuşta yeni mânâlar terennüm ediliyor. Her muhatap kendi âlemine ihtiyacı nisbetinde feyiz alıyor.

Mesâil-i imâniyede şüphe suretinde gelen vesveseler hükümsüzdür.”Biçare vesveseli adam, bazan tahayyülü taakkul ile iltibas eder.(21.Söz)”

Endişeye mahal yok! “Füccar ve ebrârın karâbetleri ve bir meskende durmaları zarar vermez.”Zarar, zarar verir vehmidir! Şeytanın tuzağıdır.

Bazan kalb yoruluyor. Fikir, kendini eğlendirmek için rastgele birşeyle meşgul olur. Aman bu hâlete karşı müteyakkız olunuz. Şeytan iş başında!

Aklî, kalbî ve rûhî yaralarımı ve vesveselerimi eczahane-i Kur’âniyeden alınan Risâle-i Nûr tiryakları tedâvi etti. Bizzat tecrübe ile sabit!

Risâle-i Nûrlar îmânı kurtarıyor. Ebedî bir saadeti kazandırıyor. İlgisiz kalmak kâr-ı akıl değildir. Çünkü O,Kur’ân’ın dersi ve tefsîridir.

Ey asr-ı hâzır gençleri! Risâle-i Nûrlara lakayt kalmayınız. Onlarda maddî ve mânevî hastalıklarınıza devalar bulacaksınız. Tecrübe ediniz!

“Dâvâmız haktır ve bizler hak üzereyiz.” “Dâvâmız mücerret değil, herbirisi burhan-ı kat’î ile müberhendir.”

Evet, tatmayan bilemiyor. Yâda bal kavanozunun dışını yalamakla baldan lezzet alınmıyor. Kapağı açıp o lezzetli baldan tatmak gerek!

Bâkî ÇİMİÇ

[email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir