Şeriat-ı Garrâdaki Medeniyet

Şeriat-ı Garrâdaki Medeniyet

Dediler: “Şeriat-ı garrâdaki medeniyet nasıldır?”
Dedim: “Şeriat-ı Ahmediyenin (asm) tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet ise ki, medeniyet-i hazıranın inkişâından inkişaf edecektir. Onun menfi esasları yerine, müspet esaslar vaz’ eder.

Şeriat-ı garrâdaki medeniyeti beş esasta toplayabiliriz.Bunlar:
1. İşte nokta-i istinad, kuvvete bedel haktır ki, şe’ni adalet ve tevazündür.
2. Hedef de, menfaat yerine fazilettir ki, şe’ni muhabbet ve tecazüptür.
3. Cihetü’l-vahdet de unsuriyet ve milliyet yerine, rabıta-i dinî, vatanî, sınıfîdir ki, şe’ni samimî uhuvvet ve müsalemet ve haricin tecavüzüne karşı yalnız tedâfüdür.
4. Hayatta düsturu, cidal yerine düstur-u teavündür ki, şe’ni ittihad ve tesanüttür.
5. Hevâ yerine hüdâdır ki, şe’ni insaniyeten terakkî ve ruhen tekâmüldür. Hevâyı tahdit eder; nefsin hevesat-ı süfliyesinin teshiline bedel, ruhun hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder. (Sünuhat, 2007, s.148,149,150)

Yukarıdaki ifadelere göre insanlığı şeriat-ı Ahmediye’nin tazammum ettiği ve emrettiği medeniyet bekliyor. Bedîüzzamân bu medeniyetin hazır medeniyetin yarılmasından ve parçalanmasından ortaya çıkacağını söylemektedir. En önemlisi ise onun menfî esasları yerine, müsbet esasları vaz edecektir. Bu müsbet esaslar yukarıda beş madde olarak tasnif edilmiştir. Demek ki beşeriyetin önünde böyle bir medeniyetin tezâhürü için bir fırsat vardır. Bu fırsat iyi değerlendirilirse insanlık ailesi bir sulh-u umûmiyi yaşayacaktır inşaâllah.

Peki, bu nasıl olacaktır? Bu konuya inşaâllah yine Risâle-i Nûrlardan açılımlarla devam edelim. Şeriat-ı garrâdaki medeniyetin nasıl olacağına ve nasıl makes bulacağına ilişkin Risâle-i Nûrlardan bazı temel noktalar hükmündeki bölümleri alalım ve incelemeye çalışalım.

”Hem ekser enbiyanın Asya’da zuhuru, ağleb-i hukemanın Avrupa’da gelmesi, kader-i ezelînin bir remzi, bir işaretidir ki, Asya akvâmını intibâha getirecek, terakki ettirecek, idare ettirecek, din ve kalbdir. Felsefe ve hikmet ise din ve kalbe yardım etmeli, yerine geçmemeli.(Mektubat,2004, s:544) “

Asya’da din ve kalb hâkimdir. Bu fıtratın ve kaderin bir hükmüdür. Bu hükmüm aksine hareket eden muvaffak olamaz ve aksiyle tokat yer. Bütün say’i hebâen ziyan olur.

İşte bu nedenle sosyal hayatta bir çığır açan ve muvaffak olmaya çalışan kaderin bu hükmüne ve fıtratın gereğine uygun hareket etmek durumundadır. Asya kıtasının fıtratına uygun cereyan dindir. Asya’yı ayağa kaldırmaya çalışanlar dini ikame etmeli ve orada yaşayan insanların dinden irtibatını kesmemelidir. İşte bu hakikat için Bediüzzaman, “Bu remz-i kadere binaen Asya’da hüküm süren dindar olmasa da din lehine çalışanlara ilişmemeli ve teşvik etmeli.(Nur Çeşmesi, s.23)” demiştir.

Yukarıda Risâle-i Nûrlardan aldığımız derslere göre Şeriat-ı Ahmediyenin (asm) tazammun ettiği ve emrettiği medeniyete ve onun dünyadaki inkişâfına ve medeniyet-i hâzıranın menfî esasları yerine müsbet esasların vaz edilmesi ile ilgili bir tahlil yapmak gerekirse önce kâinatın bir küçük numunesi ve özetini taşıyan insanı ve insan beynini tahlil etmek gerekir. Bizler de bu bakış açısı ve tahliller ile şeriat-ı garrânın tarif ettiği medeniyete ve bu medeniyetin nasıl tezahür edip insanlığın gündemine ve hayatına yerleşeceğine farklı noktalardan bakmaya çalışalım.

Önce insanı ve insan beyninin nasıl çalıştığını tahlil edelim. İnsan sınırsız duygularla mücehhez olarak donatılmış ve yaratılmıştır. İnsanın maddi cihetinin yanında ruh, kalp, vicdan, dimağ gibi gayr-ı mütenahî manevî duyguları da vardır. İnsan vücudunun hayat bulması ruha bağlıdır. Çünkü ruh Allah’ın bir kanunu ve emridir.” Kalbe gelen fiiller ruhun ihtizâzâtından ve ihtiyacâtından ileri gelir” der Bediüzzaman. Böylece irâde denilen borazan ses ederek ruhun ihtizâzâtından ve ihtiyacâtından çıkan fiilleri kalbin köşelerinde yatan manalara üfler ve bu mânâları temâyülât-ı kalbîye olarak harekete geçirir. Bu harekete geçen fiillerin mazhâr-ı hissiyât yeri vicdan, makes-i efkâr yeri ise dimağdır. Burada kalb bir kumandan veya latîfe-i Rabbâniyenin merkezi durumundadır. Bütün güzel fiiller kalbin meyelânından, kötü filler ise nefsin ve hissin meyillerinden çıkar.

Kalbten çıkan fikirler dimağda makes bulunca yedi mertebeden geçer ve hakikate ulaşır. Bunlar “tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, iltizam ve itikattır”. Bu mertebeler arasında ise beyinde şöyle bir iletişim ve etkileşim olur. Biliyoruz ki beyinde sinir hücreleri dediğimiz snapslar vardır. Bu hücreler arasında ise boşluk vardır.(Kâinat boşluk kabul etmez bir hakikattir. Esasında bu boşluğu su doldurmaktadır. Suyun öğrenmedeki önemi bilinmektedir.) Bu boşluğa rağmen hücreler birbiri ile iletişim kurar ve birbirlerini etkilerler. Böylece yukarıdaki mertebeler tezahür eder. Beyin ise öncelikle iki kısımdır. Bu iki kısmın birisini duygusal zeka (vicdan) diğerini ise mantıksal zeka (dimağ) temsil eder diyebiliriz. Böylece snapslar arasındaki etkileşim sonucu insanlar bu iki beyin bölümünü de kullanırsa mükemmele ulaşabilir. Bu durum fıtri bir haldir. İnsanın mahiyetindeki bu durum sonucu insan kalb denilen manevî latîfenin basiret gözünden kalbin ziyâsı olan din ilimlerinin tecellisi ile hakiki mahiyetine ulaşır. Aklın nurlanması için kalbten ve vicdandan din ilimleri akla yansıması gerekir ve kalb fen ilimlerini bu ziyâ ile nurlandırmalıdır.

Bedîüzzamân buna şöyle işaret eder.” Kalpsiz akıl olmaz. Nûr-u akıl kalbden gelir.” Zulmetli münevverler bu sözü bilmeliler: Ziya-yı kalbsiz olmaz nur-u fikir münevver. O nur ile bu ziyâ mezc olmazsa zulmettir; zulüm ve cehli fışkırır. Nurun libasını giymiş bir zulmet-i müzevver. Gözünde bir Nehar var; lâkin ebyaz ve muzlim. İçinde bir sevad var ki bir leyl-i münevver. O içinde bulunmazsa, o şahm-pâre göz olmaz, sende birşey göremez.Basiretsiz basar da para etmez. Ger fikret-i beyzâda süveydâ-i kalb olmazsa, halita-i dimağî ilim ve basiret olmaz. Kalbsiz akıl olamaz.” (Sözler-Lemaat,2004, s.1148)
Demek ki küçük âlem olan insanda böyle bir kalb ve akıl birlikteliği oluyor. Zaten Bediüzzaman Münazarat’ta bu birlikteliği şöyle ifade ediyor. “Vicdanın ziyası, ulûm-u dîniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.” (Münazarat-2007, s:305)

Şimdi de meselenin bir başka boyutuna bakmaya çalışalım. Yani semâvâta eş tutulan ve bir nevî büyük insan olarak da kabul edeceğimiz dünyayı tahlil edelim. Bedîüzzamân Hazretlerinin “Hem ekser enbiyanın Asya’da zuhuru, ağleb-i hukemanın Avrupa’da gelmesi, kader-i ezelînin bir remzi, bir işaretidir ki, Asya akvâmını intibâha getirecek, terakki ettirecek, idare ettirecek, din ve kalbdir. Felsefe ve hikmet ise din ve kalbe yardım etmeli, yerine geçmemeli” tahliline göre Asya kıtasında peygamberlerin gönderilmesi ve Asya’ya dinin ve kalbin hâkim olması; batıda ise felsefecilerin gelmesi ve batıya akıl ve felsefenin hâkim olması kaderin bir işareti olmalıdır. Yani büyün insanlık dünyasında doğu yani Asya kalb ve vicdanı; batı ise aklı ve dimağı temsil ediyor kabul edebiliriz.

Öyleyse buradan şuraya gelebiliriz. Bedîüzzamân’ın ifade ettiği “Şeriat-ı Ahmediyenin (asm) tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet ise ki, medeniyet-i hazıranın inkişâından inkişaf edecektir. Onun menfî esasları yerine, müspet esaslar vaz’ eder” hakikatinin tezahürü ve İslam medeniyetinin tesisi için bu iki kutuplu dünyada doğuyu temsil eden din ilimleri ile batıyı temsil eden felsefe yani fen ilimlerinin birleşmesi gerekir.

İşte bu noktada Nur Tâlebelerine ve elimizde bulunan Risâle-i Nûr hakikatlerine büyük görevler düşmektedir. Çünkü her bir Nur Talebesi beyindeki snapslar gibi diğer snapsları etkileyecek ve böylece beşeriyetin sulh-u umûmisi olan insanlığın ortak aklı ve vicdanı birlikte harekete geçecektir. Bu fıtri bir süreç ve marziyât-i İlâhiyedir. Öyleyse Nur talebeleri bu sefine-i Rabbâniyenin hademeleri durumunda oldukları için insanlığın sâhil-i selâmete kavuşması noktasında çalışmalıdırlar. Nur talebeleri beşeriyetin kurtuluşunun sigortaları hükmünde olabilir. Çünkü şeriat-ı garranın tarif ettiği medeniyet Asya’dan yani bu topraklardan batının dimağına yansıyacak böylece hakikat “Şeriat-ı Ahmediyenin (asm) tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet ise ki, medeniyet-i hazıranın inkişâından inkişaf edecektir. Onun menfi esasları yerine, müspet esaslar vaz’ edecektir.” inşaâllah.

Bâkî ÇİMİÇ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir