Mânevî Hastalıklarımız:

Risâle-i Nûr eserlerinden tespit edebildiğimiz mânevî hastalıklarımız aşağıya lügât mânaları ile alınmıştır.Yüce Rabbimiz bu hastalıklardan bizleri muhafaza etsin.

Mânevî Hastalıklarımız:

1.Ye’s(Ümitsizlik.)

2.Yalan/Kizb

3.Adâvet/ Düşmanlık

4.Ucb(Kendini beğenme, ameline,yaptıkları işe güvenme, kibir,gurur)

5.Gurûr/Tekebbür(Kibirlenme, kendini büyük sayma.) /Meyl-i tefevvuk(Başkalarından üstün olma eğilimi.)

6.Sû-i zan(Bir kimse hakkında kötü düşünceye sahip olma.)

7.İstibdat/ Tahakküm (Zorbalık etme; zorla hükmetme, mânevî baskı. Diktatörlük)

8.Bencillik(Hodbin, Hodgâm)

9.Haset(Başkasının iyi hâlini istememe; çekememezlik, kıskançlık.)

10.Kıskançlık

11.Riyâ(Gösteriş)/Tasannukârâne(Riyâ ve gösteriş için. Yapmacık, suni hareketlerde bulunarak.)

12.Tasannu(Yapmacık hareket, zorla bir şeyi daha iyi göstermeye çalışma.)

13.Nifâk(Dıştan Müslüman göründüğü halde inanmamak, ikiyüzlülük, dinde riyâ.)

14.Kîn/Gıybet(Arkadan çekiştirmek, hâzır olmayan birisinin aleyhinde konuşmak.)/ Garaz/Kovuculuk

15.Tarafgîrlik(Taraf tutmak.)

16.Taassup(Şiddetli ve aşırı bağlılık.)

17.İnad(Israr, muannidlik, ayak direme, dediğinden vazgeçmeme.)

18.Şikàk(Nifak, ikilik, ittifaksızlık.)

19.Temellük(Sahiplenme, kendine mâl etme.)/Temelluk(Dalkavukluk, yaltaklanma.)

20.Bid’â(Dinin aslına uymayan âdet ve uygulamalar.)

21.Tamah(Bir şeye göz dikip bakma.Aç gözlü, cimri.)

22.Hırs (Açgözlülük, kanaatsizlik.)

23.Vehim(Belirsiz ve mânâsız korku, belirsiz düşünce.)/Vesvese(Şüphe, tereddüt, kuruntu, vehim, aslı olmayan ihtimaller.)

24.Kör hissiyat(âkıbeti görmeyen duygular,nefis)

25.Atâlet (Boş durma, tenbellik, işsizlik, yılgınlık.)

26.Acûliyet(Çok acelecilik, sabırsızlık.)

27.Fikr-i infirâdî (Ferdiyetçilik fikri, düşüncesi.)

28.Tekâsül (Üşenme,Tenbellik. )

29.Meyl-ür- rahat(Keyfinme düşkün olmak.)

30.Ülfet(Alışma, alışkanlık; birisiyle münâsebette bulunmak, ünsiyet, ahbaplık, dostluk, huy etme, görüşme, konuşma.)

31.Gaflet(Dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık; nefsine uyarak Allah`ı ve emirlerini unutmak.)

32-Lâfızperestlik(Laf ve aldatıcı söze ehemmiyet veren.)

33-Zâhirperestlik(Dış görünüşe ehemmiyet veren.)

34-Sûretperestlik(Görünüşe, sûrete çok kıymet veren; esâsa kıymet vermeyen; resimlere aşırı düşkün olan.)

35-Lezzetperestlik(Lezzetli şeylere kıymet veren ve boğazına düşkün olan)

36-Hayalperestlik(Asıl olmayan ve akıldan geçen fikirlere düşkün olmak)

37.Cerbeze(Demagoji.)

38.Ukûk-u vâlideyn(Anaya babaya itaatsizlik, saygısızlık, onları tanımamazlık.)

39.Yalancı şehâdetlik

40.Humud(Helâle ve harama karşı iştahsızlık.)

41.Fücur(Yemek, içmek, uyumak gibiisteklerde aşırıya kaçmak. Kuvve-i şeheviyenin ifrat mertebesi. )

42.Cebanet(Korkaklık, ürkeklik.)

43.Tehevvür(Korkusuzca düşünmeden hareket etmek. Maddi ve manevi hiçbirşeyden korkmamak. Kuvve-i gadabiyenin ifrat mertebesi.)

44.Gabâvet(Ahmaklık, anlayışsızlık, bönlük, kalın kafalılık. Akıl kuvvesinin tefrit mertebesi.)

45.Sefâhet ve lehviyat(Kadınlı erkekli haram eğlenceler, oyunlar; nefsânî gayr-ı meşrû eğlenceler.)

46.Heves/Hevesat(Nefisten gelen gelip geçici istekler, arzular.)

47.Keder(Üzüntü, tasa, kaygı.)/Elem(Ağrı, acı, keder, dert, gam, kaygı.)/Âlâm(Elemler, acılar.)

48.Muvafakat-i şehvet-i nefis(nefse muvafık meyil ve arzular)

49.Hodgâmlık(Yalnızca kendini dert edinerek.)/ Hodbinlik(Enâniyetli, bencil, kibirli.)

50.Zillet(Aşağılık, horluk, alçaklık.)

51.Meylü’l-mücâzefe(Sözle karşısındakinin hakkını örtmek, aldatma arzusu)

52.Meylü’l-mübalâğa(Birşeyi olduğundan fazla veya az göstermek, abartma arzusu.)

53.Muvâzenesizlik(Ölçüsüz olma, dengesiz olma)

54.Tadlil-i gayr(Başkalarını dalâlete nisbet etmek. Sapıklığına hükmetmek.)

55.Safsata(Yalan, uydurma, hezeyan, hakîkatte yanlış ve yalan olan kıyas.)

56.Fazîletfuruşluk(Kendini faziletli göstermeye çalışan.)

57.Bîbehre (Nasipsiz, mahrum.)

58.Hodfuruşluk(Kendini beğendirmeğe çalışan. Övünen.)/Meyl-i tecellüd(Şecaatli ve cesur görünme arzusu.)

59.Meyl-i nümâyiş(Gösteriş arzusu)

60.Tekellüfkârâne(Gösteriş hevesiyle zorluğun altına girmek.)

61.Tûl-i emel(Bitmeyen arzu.)/Tevehhüm-ü ebediyet(Ebedî zannetme, sonsuz yaşama zannı.)

62.Hısset(Cimrilik, alçaklık, bâhillik, tamahkârlık.)

63.Şöhret-i kâzibe(Geçici, yalancı şöhret, aldatıcı nâm.)

64.Teveccüh-ü nâs(İnsanların alâkası, yönelmesi.)

65.Tabasbus(Yaltaklanmak. Dalkavukluk. Kendini küçülterek ikiyüzlülükle kendini beğendirmeye çalışmak.)

66.Irkçılık(Unsuriyetçilik-kavmiyetçilik)

67.Cehâlet(Bilgisizlik, câhillik.)

68.İntikam(Öc almak)

69.Taklid(Benzetmeye ve benzemeye çalışmak, benzerini yapmak, birine benzemeye çalışmak.)

70.Gevezelik(Gereksiz çok konuşmak.)

71.Havf(Korku, korkma.)

72.Mukallid(Taklid eden. Benzemeğe çalışan.)

73.Mübazaa(Haram olanı)

74.Casusluk(Hafiye, ajan,istihbârâtçı,gizli sırları öğrenip bildiren.)

75.Şekva (Menfî anlamda Şikâyet etmek, sızlanmak.)

Hazırlayan :Bâkî ÇİMİÇ

“Mânevî Hastalıklarımız:” için 1 yorum

  1. ALLAH RAZI OLSUN, MANEVİ HASTALIKLARIMIZIN TEŞHİSİNDE VE KENDİMİZE ÇEKİ DÜZEN VERMEKTE BİZLERE KILAVUZ OLACAK BİR ÇALIŞMA.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir