Ehl-i Hakkın yanlış metodu

Ehl-i hakda ve ulemâda hakperestlik nâmı altında, nefis perestlik işe çok karışıyor… Ehli Hak, yalnız hak için bahse girişmeli. Hak için bahse girişen izhar-ı fazl etmez. Yalnız Hakkı arar. Hak hangi tarafta olursa olsun, kemâl-ı şevk ile alır. Hatta hak, hasım tarafında olsa, hâlis bir hakperest daha ziyâde sever. Çünkü, istifade eder. Eğer hak onun […]

Zîhayatın İhyâsı ve Levâzımâtı

“Her baharda, zîhayattan üç yüz bin nevi ve çeşit çeşit tarzlarda ve hadsiz efradı bulunan bir ordu-yu Sübhânî, rû-yi zeminde ihya ediliyor. Onlara hayat ve levâzımât-ı hayatiye kemâl-i intizamla veriliyor.( Şualar)” Cenâb-ı Hak şu hikmet dünyâsında âhiretin numûnelerini kör gözlere gösterecek tarzda halk etmektedir. Her bahar mevsiminde hayat sahibi üç yüz bin nebatat ve yüz […]

Dünyâ Zindânından Âhiret Bostanına

Dünyâ ise, bütün şa’şaasıyla, âhirete nisbeten bir zindân hükmündedir. (Sözler) Nasıl ki anne karnındaki çocuk için o âlem dünyâya nispeten dar ve karanlık bir ortamdır. Dünya anne karnına göre şa’şaalı ve nûrludur. Güneş, yıldızlar, gezegenler, bitkiler, çiçekler, hayvanlar, insanlar, çaylar, ırmaklar, bahçeler ve hâkezâ… Anne karnındayken orada el bebek gül bebek hayatını yaşayan bebekle konuşulsa […]

Hayatın Saadeti

Şimdi, hayatının saadet içindeki kemâli ise, senin hayatının aynasında temessül eden Şems-i Ezelînin envârını hissedip sevmektir. Zîşuur olarak Ona şevk göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin gözbebeğinde aks-i nurunu yerleştirmektir.(Sözler)Hayat, Allah’ın büyük bir mucîzesidir. Çünkü kâinatta en önemli mâhiyet hayattır. Bu nedenledir ki kâinatın merkezine hayat yerleştirilmiş ve bütün mahlûkat hayatın etrafında toplanmış ve hayata […]

Güle Âşık Bülbül

“Evet, gül ve çiçeklerin yüzlerini güzelleştiren Zat, nasıl o güzel yüzlere arılardan, bülbüllerden istihsan âşıkları icad etmesin? Ve güzellerin güzel yüzlerinde güzelliği yaratan, elbette o güzelliğe müştakları da yaratır.(Mesnevi-i Nuriye)” Kâinatta bütün güller ve çiçekler güzeldir,o halde o güzellik onların kendisinden değil sonsuz güzel olan Cemîl isminin tecellisindendir. İşte o Cemîl olan zât kâinattaki güzel […]