İki yüz senesinden sonra en hayırlınız…

İki yüz senesinden sonra en hayırlınız…Peygamber Efendimiz(sav)’in “Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.”[1] hadisini bilmeyen yoktur. Bundan başka zaman ile kayıtlı, hatta ahir zaman asrına bakan mühim bir hadis de şöyledir: “Allah bir kulu sevdiği vakitte onu Zat-ı Ulûhiyetine(dinine) hizmet etmek için seçer. Onu kadınla ve evlat ile meşgul etmez. İki […]

Bedîüzzaman’dan Yadigâr 33 Hadis

Otuz Üç Hadis 1) تَعَلّمُوا الْعِلْمَ فَاِنّ تَعْلِيمَهُ لِلّهِ خَشْيَةٌ وَ طَلَبُهُ عِبَادَةٌ وَ مُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ وَ الْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ “İlmi öğreniniz. Çünkü onun öğrenilmesi, Allah’a karşı haşyettir.(Allah korkusu) Tâlebi ibâdettir. Müzâkeresi tesbihtir. Ondan bahis ise cihâddır.” (Câmi-i Beyan-il Ilm – lbn-i Abd-il Berr 1/65; İhya-u Ulûm-id Din 1/11; Tenbih-ül Gafilin – Semerkandî sh: 159; […]

Peygamber Efendimiz(sav)’in Şefâati

Peygamber Efendimiz(sav)’in Şefâati Ulemâ-i ehl-i zahir ve ulemâ’us-sû, Peygamber Efendimiz(sav)’in şefâatte hakkı olmadığını söyleyerek ehl-i îmânı ifsâd etmeye çalışıyor ve akıllara şüphe atmaya yelteniyorlar. Hâlbuki âlim olanlar problemleri gidermeli, akıllarda şüphe ve vesvese bırakmamalıdır. İnsanları iknâ ederek bilgilendirmelidir. Ancak bu âhirzamân asrı çok çalkalanmakta, fitne ve fesâd her koldan ifsâd etmektedir.  İsimlerinin önünde bulunan unvanlar […]

Kur’ân’ın Cezâlet ve Fesâheti

Cezâlet; ahenkli, akıcı ve güzel ifâde mânâsındadır. Kur’ân cezâlet yönüyle de mu’cizedir. Yani üslûbu ahenkli, akıcı ve güzeldir. Hatta okunurken ve dinlenirken bu cezâlet çok açık ve net olarak fehmedilir ve görülür. Kur’ân’ın cezâleti insanı mest eder. Kur’ân-ı Hâkîm’in, nazımda cezâleti vardır. Âyet ve sûrelerinde belirli bir sıra takip edilir. Tertîbi mükemmeldir. Âyetleri kâfiyeli ve […]

Tefsîr Başka, Te’lîf Daha Başkadır

Tefsîr başka, te’lîf daha başkadır Tefsîr, Kur’ân-ı Kerîm’i veya Kur’ân’ın âyetlerini açıklamak maksadıyla mânâ bakımından izâhı, Kur’ân’ın şerhi ve yorumudur. Tefsîr, bir mânâda murad-i İlâhiyi anlamaktır. Lügatte; beyan etmek, keşfetmek, izhar etmek, aydınlatmak ve üzeri kapalı bir şeyi açmak anlamındadır. Istılâhta; müşkil olan lâfızdan murad edilen şeyi keşfetmek anlamına geliyorsa da âlimler arasında yaygın anlamı, […]

Kur’ân Nedir, Ta’rîfi Nasıldır?

Kur’ân Nedir, Ta’rîfi Nasıldır? Kur’ân, şu büyük kâinat kitabının ezelde takdir edilen Rabbimizin marziyatı ve maksadının bir tercümesidir. Ezel Allah’ın geçmiş, hâl ve geleceği an olarak tuttuğu ve an olarak hükmettiği caniptir. Allah ilm-i ezelisinde kâinat için irâde etmiş olduğu bütün maksatlarını Kur’ân’da bildirmiş olduğundan o mukaddes kitabımız olan Kur’ân, kâinatın şifrelerini ve maksatlarını tercüme […]

Kur’ân Değiştirilmiştir İddiasına Cevap

Kur’ân Değişmiştir, Beşer Kelâmıdır İddiası Bu asır öncelikle ilim ve fennin hükmettiği, materyalist ve maddeperst bir asırdır. Kur’ân’a saldıran veya dînî mes’elelere karşı olanlar metod olarak ilim ve fen cihetinden gelen materyalist felsefeyi kullanmaktadır. Elbette ki “Biz Kur’ân şakirtleri olan Müslümanlar, burhana tâbi oluyoruz, akıl ve fikir ve kalbimizle hakâik-i îmâniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı […]

Leyle-i Beratınız Mübârek Olsun

Leyle-i Beratınızı ve gelen leyâli-i Ramazan-ı Mübârekenizi tebrîk ederiz.Cenâb-ı Hak herbir gecenizi sizin hakkınızda leyle-i Mirac ve leyle-i Berat ve Leyle-i Kadir kadar kıymettar eylesin, âmin. Bu gelen gece Leyle-i Berat bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nevinden olması cihetiyle Leyle-i Kadr’in kudsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuzbin olduğu gibi, […]

Leyle-i Mi’râcınız Mübârek Olsun

“Leyle-i Mi‘râcınızı tebrîk ve içinde ettiğiniz duâların makbûliyetini rahmet-i İlâhiyyeden niyâz ederiz.”(Emirdağ Lâhikası) M İ’ R Â C Emanet; mahlûkatı temsilen gitmesi.Nur; nur-u nubüvvet.Anahtar; iman. 1-Bilmukabele=Peygamberimiz velayetiyle tedricen kâinat tabakalarını aşıp miraca çıkarken, aynı zamanda marifetinde miracına çıkıyor. Velayetiyle çıkıyor, fakat gördükleri hep mahlûkat. Çünkü daire-i imkân. Bu perdeli, fakat Risalet cephesi perdesiz ve hicapsızdır.Mirac kandiliniz […]