İsmi gibi Metin ve Er bir kişi: Metin Erkişi

Aziz kardeşim, meslektaşım, dâvâ arkadaşım Metin Erkişi’nin hatırasına… Metin hocamızla tanışmamız yıllar önceye dayanıyor. Mânevî hizmetler vesilesiyle tanışmamız sonrası yeğeninin bulunduğumuz ilçeye atanması ile daha yakın görüşür olmuştuk. Ancak onunla daha yakın ve hasbî sohbetlerimiz Tokat’ta yapmış olduğumuz 4.Yetişkinler Risale-i Nur programında olmuştu. Sakin, sessiz, ancak çok müdakkik oluşu dikkatimi çekmişti. Zaman zaman hususi sohbetlerimizde […]

Tesânüd-ü hakikinin sırrı

Tesânüd-ü hakikinin sırrı Bilindiği üzere Risâle-i Nur’da temsilî hikâyecikler çokça istimâl edilir. Muellif-i muhterem Üstâd Bedîüzzamân Hazretleri Risâle-i Nur’da akla vâzıh, kalbe nurânî olacak temsil yolunu ihtiyâr etmiştir. “Bütün bu risâlelerde bütün derin hakâik, temsîlât vasıtasıyla, en âmî ve ümmî olanlara kadar ders veriliyor.”[1] denilmiştir. “Demek, Sözlerdeki ekser temsiller birer burhan-ı yakinî, birer hüccet-i katıa […]

Tavizsiz İstikrâr Çizgisi:Yeni Asya

Tavizsiz istikrar çizgisi: Yeni Asya Biz O’na “Hakikatin gür sesi, Yeni Asya Gazetesi” dedik. Çünkü O,’Gerçekten Haber Verir.’ Öncelikle ‘Hakkın hatırını âli bilir.’ Yeni Asya, Bediüzzaman Hazretleri’nin “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şuradır.” Cümlesini serlevha yapmıştır. Çünkü “Asya kıt’asının ve istikbâlinin keşşâfı ve miftâhı şûradır. Yani, nasıl fertler birbiriyle meşveret eder; taifeler, kıt’alar dahi o […]

Azîm bir heyetin tesânüdüyle çalışmak…

Azîm bir heyetin tesânüdüyle çalışmak… Uzun sayılabilecek bir tedkikat ile Risâle-i Nur’un müteferrik yerlerinden bir araya getirmeye çalıştığımız “Risâle-i Nur’dan Siyasete bakış” yazılarımız Yeni Asya Gazete’mizde tefrika edildi. Bu süre içersinde çeşitli vesilelerle bizlere ulaşan ve uzun süreli telefon görüşmelerimiz ile katkıda bulunan ağabey ve kardeşlerimiz oldu. Ayrıca hem emailimize, hem de sosyal medya ile […]

Şahs-ı mânevî ve hizmet pergeli…

Şahs-ı mânevî ve hizmet pergeli… Yıllar önce entelektüel bir yazar, aynı zamanda ferden zeki ve müdakkik bir zat ile bir hasbihâlimiz olmuştu. Husûsî bir sohbetimizde ferden şahsî hizmetlerini ifade etmek için şöyle manidâr bir temsil anlatmıştı. “Benim bir pergelim var. Bir ucu Risâle-i Nur’da, diğer ucu ümmet-i Muhammed’de. Onun için çağrılan her yere seminer, konferans […]

Anadolu Pınarları

Anadolu Pınarları Epey süredir Anadolu illerimizin dâvetlerine icâbet ediyor ve yaklaşık yirmiye yakın ilde Risale-i Nur derslerine ya da seminerlere katılmış bulunuyoruz. Bu sene ocak ve şubat aylarında İzmit, Adapazarı ve Kayseri illerimizi ziyaret etmiştik. Üzerinde çalıştığımız Risale-i Nur’dan yaklaşık on konuyu dâvet eden illerimizle istişare ediyoruz ve seçilen konuları gittiğimiz illerde yakın mahallerin de […]

Hakîkat Nedir?

Hakîkat nedir? Hakîkat; bir şeyin özü, aslı, gerçeğidir. Hakk kökünden türetilmiştir. Hakîkat kelimesi bazı hadis ve kaynaklarda yer alan “Allah’ı bilmenin hakîkati, takvânın hakîkati”1 gibi ifadelerle “en doğru, en mükemmel olan” anlamında kullanılmıştır. Tasavvufta ise dört makamdan (Şeriat, Tarîkat, Hakîkat, Mârifet) üçüncüsüdür ve zâhirin ardındaki örtülü ve gizli mâna, dinî hayatın en yüksek seviyede yaşanarak […]

Sırr-ı ihlâs -1

Sırr-ı ihlâs -1- İslâmiyette en kıymetli ve en lüzumlu esâs, ihlâstır.1 Hakîkat ve velâyet yollarının ve tarikat şubelerinin en mühim esâsı, ihlâstır. Çünkü insan, ihlâs ile hafî şirklerden halâs olur. İhlâsı kazanmayan, o yollarda gezemez.2 Öyleyse ihlâs, İlâhî bir nurdur. O nurun batın-ı kalbe in’ikas etmesi, sadâkatli sırr-ı ihlâstan takattur eden dâvâdaki muhtelif mir’at-ı marifet […]