Risâle-i Nûr Nedir?

*Risâle-i Nûrdaki hakîkatlar şüphesizdir.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın mukaddes eczahane-i kudsiyesinden alınmış ilaçlardır.
*Risâle-i Nûr intibah vesîlesidir.
*Risâle-i Nûr mürşid-i hakîkîdir, velayet mertebelerine isal eder.
*Risâle-i Nûra rûhlar gıda gibi muhtaçtır.
*Risâle-i Nûru iştiyak olduğunda ve dikkatle okumak azamî istifâdeye medar olur.
*Risâle-i Nûr şakirtlerinin rûhları birbiri ile alakadardır. Cesetleri muhtelif rûhları müttehiddir.
*Risâle-i Nûrda Kur’ân ve îmânın esas hakîkatları yazılmıştır.
*Risâle-i Nûrların mütaalası tefekkür ibâdetindendir.
*Risâle-i Nûr ilim, marifetullah ve îmân nûrudur.

*Risâle-i Nûr vasıtası ile Hazret-i Üstâd ile sohbet edilir.
*Risâle-i Nûrların bazı yerlerini tam kavramak için Üstâd’ın hissiyatı ile mütehassıs olmak ve aklen sâfî olmak gerekir.
*Risâle-i Nûr îmân ilmidir.
*Risâle-i Nûru dinlemekten hoşlanan rûhanî varlıklar vardır. Okunduğunda dinlemek için gelirler.
*Risâle-i Nûr talabeleri inâyetin gözü altında himâye-i ilâhidedirler
*Risâle-i Nûr rûha kut ve fikre hayat veren hakîkatlardır, güneşin ziyası gibi fikirlere hayat verirler ve hakîkat nûru saçarlar
*Risâle-i Nûr kerametlidir.
*Risâle-i Nûr tarîkatlardan daha çok îmân hakîkatlarında inkişâfa medâr olur.
*Risâle-i Nûr ilmî keramete mazhârdır.
*Risâle-i Nûr kudsî ve mânevî inzibat komiseridir.

*Risâle-i Nûrun hüccetleri bürhan-i yakînî kısmından olup cerh edilemez delillere bakıyor.
*Risâle-i Nûr ibâdet yerine ilim içinde hakîkata yol açmıştır. Sülûk ve evrad yerine mantiki burhanlar ve ilmî hüccetlerle hakîkata yol açmıştır. Tasavvuf ve tarîkat yerine kelam ve akîde ilminden velayet-i kübrâya bir yol açmıştır.
*Risâle-i Nûr her derde ilaçtır.
*Risâle-i Nûr Kur’ân’ın mânevî mucîzesi ile îmân hakîkatlarında, ilimde, ehli sünnetin kelam ilminde tarîkattan ve amel ve ubûdiyetten daha yüksek daha tatlı daha kuvvetli bir velâyet yolu açmış ve göstermiştir.
*Risâle-i Nûr nefsi emmarenin bütün desiselerini izâle ediyor ve onların açtığı yaraları tedâvi ediyor.
*Risâle-i Nûr küllî zikir, geniş fikir, kesretli tehlil, kuvvetl îmân dersi, gafletsiz huzur, kudsî hikmet, yüksek ibâdet-i tefekküriye olduğundan onu okumak dinlemek ve yazmak ibâdettir.
*Risâle-i Nûr talabeleri talabe-i ulûmun halislerindendir.
*Risâle-i Nûr semâvî ve arzî afetleren korunma sebebidir.
*Risâle-i Nûra kudsî evradlar gibi dünyaya ait harîka neticeler terettüp eder.
*Risâle-i Nûr gücünü ihlasdan ve hiç bir şeye alet olmamasından alır.

*Risâle-i Nûr dairesine sadakat ve kanaat ile girenler îmân ile kabre gireceklerine dair kuvvetli emareler vardır.
*Risâle-i Nûr luranın malı ve tefsiridir
*Risâle-i Nûru imam Ali 3 gaybî keramet ile haber vermiştir.
*Risâle-i Nûr ile Kur’ân hesabına küre-i arz da alakadardır.
*Risâle-i Nûrun okunması afet ve belaların define mühim bir vesîledir.
*Risâle-i Nûr vesîle-i rahmettir.
*Risâle-i Nûr sema-i Kur’ânda parlayan necm- ayatın bir lemaıdır.
*Risâle-i Nûr mânevî bir yağmurdur.

*Risâle-i Nûr kenz- azam olan kitabullahın sandukça-ı cevahiri olan ayetlerin incileridir.
*Risâle-i Nûr müminlerin elinde elmas bir kılınçtır.

*Risâle-i Nûr ile kâinat alakadardır.
*Risâle-i Nûr bu asrı ve gelen istikbali kendi ile meşgul edecek bir hakîkat-ı Kur’âniyedir.
*Risâle-i Nûr nefis, şeytan ve ehli dalaleti tam ilzam ve iskat eder, susturur.
*Risâle-i Nûrun malumatı meşhudat hükmünde ve ilmelyakin ise aynelyakin derecesinde ir itminan ve kanaat veryor.
*Risâle-i Nûr insan latifelerinin kut ve nûrlarıdır. gıda ve taam hükmüdeki hakîkatlarından tüm latifeler hissesini alıyor.
*Risâle-i Nûrda mânevî bir zevk ve cazibedar bir nûr vardır.
*Risâle-i Nûr hazreti hasanın mânevî veledidir.
*Risâle-i Nûr hilafet-i mânevîye-i muhammediye asm makamındadır. Hilafet vazifesinin en mühimmi olan îmân hakîkatlarını neşr etmiştir.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın mukades dükkânının mücehveratıdır.
*Risâle-i Nûr tabiattan gelen küfr-i fikriyi öldürmüştür.

*Risâle-i Nûr kelam ilmi dersidir.
*Risâle-i Nûr îmân ilimlerindendir. Bu zamanda bu nevi ilme her zaman ihtiyaç vardır.
*Risâle-i Nûrun ehaz ve maden-i kudisisi Kur’ândır.
*Risâle-i Nûr Kur’ân nûrudur ve en mühim bir ibâdet olan tefekkür ibâdetidir.
*Risâle-i Nûrdaki tevafuklar inayet-i ilahini eseri olduğundan önemlidir, tevafukatta gaybi işaretler vardır.
*Risâle-i Nûrun okunması tefekkür, marifet, ilim, ibâdet ve kıraat-ı Kur’ân manalarını taşıyor.
*Risâle-i Nûr Kur’ândan alınmıştır.
*Risâle-i Nûr kut ve gıda hükmündedir.
*Risâle-i Nûru kalbi intibaha gelmiş, rûhu inkişaf etmiş kişiler okumaktan usanmazlar.
*Risâle-i Nûru okuyan üstad ile sohbet etmiş olur.

*Risâle-i Nûr herkese hisse verir fakat herkes herşeyini bilmek lazım gelmez. Ne kadar anlada o kadar yeter.
*Risâle-i Nûrun aslı sünuhattır.
*Risâle-i Nûr îmânın âli hakîkatlarını ihata etmiştir onları başka yerde aramaya ihityaç yoktur.
*Risâle-i Nûr kendi kendine intişar eder ve fütuhat yapar.
*Risâle-i Nûr bu asrı ve gelen isitkbali tenvir eden bir Kur’ân mucizesidir.
*Risâle-i Nûr önemli, maenvi ve ilmi bir mürşiddir.
*Risâle-i Nûrun azim kerametleri vardır.
*Risâle-i Nûra intisap eden üstadın ve nûr talabelerinin mânevî kazançlarına hissedar olur.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın beşaret ve işaretine mazhar olmuştur.
*Risâle-i Nûrun îmâni ve mânevî fetihleri feth-i mübindir.

*Risâle-i Nûr hizmetinde ikram ve kerametler ihsan edilmektedir. Maişette genişlik ve kalpte ferah gibi.
*Risâle-i Nûr talabeleri Allahın rahmeti ile îmân ile kabre girerek ehli cennet olacaklardır.
*Risâle-i Nûr ehli dalaletin aşıladığı mânevî hastalıkları Kur’ânın ilaçları ile tedavi ediyor.
*Risâle-i Nûr verdiği tahkiki îmân ile afetlere mukabele eder.
*Risâle-i Nûr terbiye ve ıslah eder.
*Risâle-i Nûr sekeratta talabelerinin imdadına koşar.
*Risâle-i Nûr şakirtlerine ilahi inayet nezaret ve himayet ediyor.
*Risâle-i Nûr Allahın inayeti, Kur’ânın himayesi ile kendi kendine initişar eder.
*Risâle-i Nûr akıl ve kalp ittihadı ve rûh vs.letaifin ayağı ile hareket ederek evc-i alaya uçar.
*Risâle-i Nûr îmân esaslarını kurtarmaya hizmet eder.

*Risâle-i Nûrun verdiği zevk ve şevk sair kitaplarda yoktur.
*Risâle-i Nûr ahirzamanın hizb-i makbuludur.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın mucize-i mânevîyesinden çıkmıştır.
*Risâle-i Nûr îmânın hadsiz mertebelerinde terakki ve inkişafa medardır.
*Risâle-i Nûr tefekkür ibâdeti olup 1 saati 1 sene ibâdet hükmüne geçiyor.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın elinde elmas kılıç olup dalaetin temel taşlarını tar- u mar etmiştir.
*Risâle-i Nûrdaki tevafuklarla ilahi rahmetin iltifatı ve has inayeti tezahür etmiştir.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın îmân hakîkatlarının bürhanlarla îzâhıdır.
*Risâle-i Nûr kısa ve kolay yolla îmân hakîkatlarına isal eder.
*Risâle-i Nûr îmânı kurtarmanın ve tahkiki yapmanın en kısa yoludur.

*Risâle-i Nûr islam hakîkatlarına dair ihtiyaçlara kâfidir. Başka eserlere ihtiyaç bırakmaz.
*Risâle-i Nûr Kur’ândan gelmiştir.
*Risâle-i Nûr şakirtleri arasında şirket-i amel-i uhrevi sırrınca her bir şakirt diğer şakirtlerinhasene ve dualarından hisse alır.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın tiryak-misal ilaçlarının naşiridir.
*Risâle-i Nûr bu asrın zulumatından ve belasından en mücerrep bir kurtarıcıdır.
*Risâle-i Nûrda mânevî bir zevk ve cazibedar bir nûr vardır. Lezzet zevk ve şevk veriyor.
*Risâle-i Nûr hizmetinde bulunanların yaşamında kolaylık, rızkında bereket ve kalbinde huzur olur.
*Risâle-i Nûr inayet altındadır.
*Risâle-i Nûrda kerametlerin madeni tevafuklardır.
*Risâle-i Nûr dosta tiryak düşmana saika olur

*Risâle-i Nûr usandırmaz.
*Risâle-i Nûr mânevî ve ilmi bir mürşiddir
*Risâle-i Nûr sıkıntı veren veya hizmetinden çekilenler tokat yer.
*Risâle-i Nûr îmân hakîkatlarının muhafazasında bir müceddiddir.
*Risâle-i Nûr din tılsımlarını ve Kur’ân hakîkatlarının muammalarını hall v keşf etmiştir.
*Risâle-i Nûr talabeleri şuur ve iradeleri haricinde brbirleri ile münasebettar olurlar.
*Risâle-i Nûr müthiş tahribata karşılık girdiği yerlerde mukavemet ediyor.
*Risâle-i Nûr bir cephede dursa başka cephelerde futuhat yapar
*Risâle-i Nûr tercümanının şahsi zeka ve fikrinin ürünü değildir. Kur’ân’ın bir mânevî mucizesi olarak rahmet-i ilahiye tarafından ihsan edilmiştir.
*Risâle-i Nûr talabelerinin mânevî cihadı sahabe zamanındaki gibi az amelle çok sevap kazandırır.

*Risâle-i Nûr Kur’ânın işaretlerine mazhar olmuş, imam Ali ve Gavs-ı Azam’ın nazar-i dikkatini celp etmiştir.
*Risâle-i Nûra Kur’ân tam ve mükemmel bir üstad olmuştur.
*Risâle-i Nûr ferid makamına mazhar olmuştur
*Risâle-i Nûrun hakîkatlarına bu zamanda gıda gibi ihtiyaç olduğundan devamlı işleyecektir.
*Risâle-i Nûr sünuhat,ihtarat ve zuhurat tarzı ile yazılmıştır
*Risâle-i Nûr Kur’ânın asrımıza bakan vechdir.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın hakîkî bir tefsiridir.
*Risâle-i Nûr zamanımızın yaralarına ilaçtır.
*Risâle-i Nûr dalalet zındıkasına tiryaktir.
*Risâle-i Nûr icaz-i Kur’ânın mânevî lemeatıdır.
*Risâle-i Nûr erkân-i îmâniyeyi tamamen ispat eder.

*Risâle-i Nûr ile iştigal sıkıntıyı hafifletir, ferah verir.
*Risâle-i Nûr terbiye ediyor.
*Risâle-i Nûru gören beyan tarzına lakayt kalamaz.
*Risâle-i Nûr alnız aklı ve kalbi değil belki nefs ve hissiyatı da musahhar eder.
*Risâle-i Nûrun en mühim vazifesi insanları küfürden kurtarmasıdır.
*Risâle-i Nûr mağlup olmaz.
*Risâle-i Nûr küfrü mutlakı kökünden kesmiştir. Küfür fikrini öldürmeye muvaffak olmuştur.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın hakîkat-i arşiyesine dayanıyor.
*Risâle-i Nûrun hedefi ahiretti, dünya ile alışverişi yoktur.
*Risâle-i Nûrun hedefi îmân-ı tahkiki ve hakîkat-i Kur’âniyedir.

*Risâle-i Nûr sönmez bir mucize-i Kur’âniyedir.
*Risâle-i Nûrun vazifesi îmânı kuvvetlendirip kurtarmaktır.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın mânevî mucizesinin aynasıdır.
*Risâle-i Nûr hakîkat-ı Kur’âniyeyi güneş gibi göstermiştir.
*Risâle-i Nûr Kur’ân ayetlerinin işaretlerine medar olmuştur.
*Risâle-i Nûr insanları ıslah edicidir.
*Risâle-i Nûr Kur’ândan iktibas edilmiştir.

*Risâle-i Nûrun menbaı, mercii, üstadı, güneşi Kur’ân’dır.
*Risâle-i Nûrun ağlaması ile ya zemin titrer ya da hava ağlar.
*Risâle-i Nûr bu asırda hakîkat-ı Kur’âniyenin parlak bir mucize-i kübrasıdır.

*Risâle-i Nûra ilişildikçe daha ziyade parlar ve inkişaf eder.
*Risâle-i Nûrla meşguliyet her sıkıntıyı izale eder hem 5 nevi ibâdet saylılr.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın mânevî tefsiridir.
*Risâle-i Nûr cevşenden feyz alıp tevellüd etmiştir.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın meselelerinin bürhanıdır.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın bahir bir bürhanıdır.
*Risâle-i Nûrun mübarek şeceresi Kur’ândır.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın mertebe-i arşisinden iktibas edilmiştir.
*Risâle-i Nûrun mevzuu ve neticesi hikmet-i Kur’âniyedir.
*Risâle-i Nûr Kur’ân ilaçlarının kavanozlarıdır.

*Risâle-i Nûr Kur’ân feyz ve ziyasından muktebestir.
*Risâle-i Nûr bu asrım mânevî hastalıklarının şifasıdır.
*Risâle-i Nûr nûr-u ilahinin lemasıdır
*Risâle-i Nûr Kur’ân semasının ayetlerinden inmiştir.
*Risâle-i Nûrun mayası meşrebi şefkat ve tefekkürdür.
*Risâle-i Nûr veraset-i nübüvvet makamında bir naib ve vekildir
*Risâle-i Nûr îmânın hüccetleridir.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın dellalıdır
*Risâle-i Nûr ismi azama ve rahim ve hakîm isimlerine mazhardır.
*Risâle-i Nûr mânevî karanlıkları dağıtır.

*Risâle-i Nûr mucize-i Kur’âniyedir.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın manasıdır.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın elmas kılıcıdır.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın hakîkatlarının anahtarıdır.
*Risâle-i Nûr Kur’ânın madeni envarından muktebesdir.
*Risâle-i Nûr dalalet ve şirkin bütün sihilerini iptal etmiştir.
*Risâle-i Nûr mânevî yaraları tedavi eder.
*Risâle-i Nûr i’caz-i Kur’ânı beyan eder.
*Risâle-i Nûrun her bir kitabı bir mürşiddir.
*Risâle-i Nûr ehil olanları velayet mertebesine çıkarır.
*Risâle-i Nûr zahirden hakîkata geçiriyor.
*Risâle-i Nûr pek yüksek ve kıymetli maarif-i ilahidir.
*Risâle-i Nûr sadece akli ilmi meseleler değildir, belki rûhi, hali îmâni meselelerdir.
*Risâle-i Nûr hakîkatları talim ettiği gibi irşad vazifesinide yapar.

Alıntıdır
Kaynak: http://www.facebook.com/#!/groups/msmardin/

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir