Kur’ân ayında Kur’ân’a yoğunlaşalım

Ramazân ayı oruç ayı olmakla birlikte aynı zamanda da Kur’ân ayıdır. Çünkü Kur’ân’ın semâ-i arza nüzûl edildiği gece, Ramazân ayında Leyle-i Kadir’dir. Leyle-i Kadir’de Kur’ân inzâl-i kütüp olarak bir seferde semâ-i arza inzâl etti ve sonra da arz semâsından parça parça yirmi üç yılda nüzûl oldu.
“İnzâlin anlamı şudur: Kur’ân, bir bütün olarak Kadir Gecesi’nde bir anda Levh-i Mahfuz’dan dünyâ semâsına indirilmiş bir kitaptır; dolayısıyla gayb âleminden şehâdet âlemine yapılan bir hitâbtır.

“Nüzûl’un, inzâlden farklı olan en önemli yanı, inzâl gibi bir anda değil, zamanla, zamana yayılarak, peyderpey, ardı arkası kesilmeden süre giden bir süreye ve sürece işaret etmesidir.

“O halde, inzâl, vahyin, Allah’ın kudret ve kuvvetini tecellî ettirdiği fiilin kendisi, nüzûl ise Allah’ın takdirinin, kudret, kuvvet ve İlâhî iktidârının adım adım tercüme ve tezâhürünün gerçekleşme sürecidir.”

Esâsında Ramazân ayına Kur’ân ayı olarak bakılmasının ve bu ayı bin aydan daha hayırlı ve bereketli kılan Kadir Gecesi’nin bu ayın içinde saklı olması ve oruçla birlikte bu ayda Müslümanlar kulluğun zirvelerine çıkarak Rablerine yaklaşmalarının sırrı aralanmış olmalıdır.

Oruç öncelikle nefsin firavunluğunu kırarak nihayet acziyetin ve fakriyetin zirvelerine bizleri çıkarıyor. Böylece insana Rabbini ve bütün nimetlerin hakîkî sahibini bildiriyor ve bu ay Kur’ân’ın bereketi ile bereketleniyor. Kadir Gecesi ile de Müslümanlar seksen yıllık bir ibâdet kazanma bahtiyarlığına kavuşuyor. Ne mutlu Ramazân ayını hakîkati ile idrâk edebilenlere.

Ya Rab, bizleri Kur’ân ayı olan bu ayı hakkıyla idrâk edip değerlendiren kullarından eyle, bizleri şahs-ı mânevîyenin bereketinden mahrum bırakma.
Evet, belki Kur’ân’ın asırlardır çok tarifleri yapıldı. Bu zamana kadar yapılan Kur’ân tariflerinin en mükemmelini Bedîüzzamân Saîd Nursî’nin Risâle-i Nûr Külliyatında Yirmi Beşinci Söz ve İşârâtü’l-İ’câz tefsirinde okuduğumu ifâde etmek isterim.

İmkânımız derecesinde Yirmi Beşinci Söz’deki Kur’ân tarifi cümlelerinin açılımını yapabilirsek dahâ istifâdeye medâr olacak ümîdindeyim. Bu çalışmamızla bir nebze o tariften izdüşümleri aralamaya çalışacağız İnşâallah.
BÂKÎ ÇİMİÇ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir