Risâle-i Nûr’a Kanâat Etmek

Cenâb-ı Hak “Her yüz sene başında dîni tecdîd edecek bir müceddidi gönderiyor.[1]” vaad-i İlâhîsine binaen Risâle-i Nûr eczaları aynı vazîfeyi görmüş. Kanâat verir ki-nass-ı hadîsle-Risâle-i Nûr tecdîd-i din husûsunda bir müceddid hükmündedir.

“Zannederim ki, hakâik-i âliye-i îmâniyeyi tamâmıyla Risâle-i Nûr ihâta etmiş; başka yerlerde aramaya lüzûm yok. Yalnız bazan îzah ve tafsîle muhtaç kalmış.[2]”

“Risâle-i Nûr talebelerinin hasları olan sahip ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esâsları olan kardeşlerime bugünlerde vuku bulan bir hâdise münâsebetiyle beyân ediyorum ki, Risâletü’n-Nûr hakâik-i İslâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat’î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, îmânı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkikî yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risâletü’n-Nûr’dadır. Evet, on beş sene yerine on beş haftada Risâletü’n-Nûr o yolu kestirir, îmân-ı hakîkîye isâl eder.

Bu fakir kardeşiniz yirmi seneden evvel kesret-i mütalâayla bazan bir günde bir cilt kitabı anlayarak mütalâa ederken, yirmi seneye yakındır ki Kur’ân ve Kur’ân’dan gelen Resâilü’n-Nûr bana kâfi geliyorlardı. Birtek kitaba muhtaç olmadım, başka kitapları yanımda bulundurmadım. Risaletü’n-Nur çok mütenevvi hakâike dair olduğu halde, te’lîfi zamanında, yirmi seneden beri ben muhtaç olmadım. Elbette siz, yirmi derece daha ziyâde muhtaç olmamak lâzım gelir.

Hem madem ben sizlere kanâat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum; siz dahi Risâletü’n-Nûr’a kanâat etmeniz lâzımdır, belki bu zamanda elzemdir.[3]”

Hâlis talebe-i ulûm ünvanına Risâle-i Nûr şakirtleri bu zamanda tam liyâkat göstermişler. Öyleyse Risâle-i Nûr’un tâlimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makâmlara kanâat etmeliyiz.

Bâkî ÇİMİÇ

[email protected]

——————–

[1] el-Hakim, el-Müstedrek, 4:522; el-Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 2:281, hadis no: 1845

[2] Kastamonu Lâhikası

[3] Kastamonu Lâhikası -Mektup No: 49

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir